ผู้บริหาร


นางสาววิไล  พังสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

รองผู้อำนวยการ


วันนี้ (26 - 28 มีนาคม 2557) มีการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น

คิวอาร์โค้ด