ผู้บริหาร


นางสาววิไล  พังสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

รองผู้อำนวยการนางสาวพิศมัย  ยลถวิล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นายวัลลภ  ชัยยะ
ครูชำนาญการพิเศษ

 


นางสาวบุษบา  วุฒิสว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย

เพจประชาสัมพันธ์