ผู้บริหาร


นายคมสรร   รสดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

รองผู้อำนวยการ


เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวกนิษฐา  เอี่ยมธรรม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี

นางสาวธรรมสร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี

นางสาวนารีเนตร  สร้อยระย้า
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี


นักพัฒนา

นายสุนทร  มัดถาปะตัง
พนักงานขับรถยนต์

นายสมพงษ์  จันดีดา
พนักงานขับรถยนต์

นายปรีชา  จันดีดา
ยามรักษาความปลอดภัย

นายสมบูรณ์  มารวย
นักการภารโรง

นายจตุพร  อินโป้
นักการภารโรง

นายสนธยา  ทองประสงค์
นักการภารโรง

นายพงษ์พิพัฒน์  จ่างอยู่
นักการภารโรง

นายนาวี  เย็นไทย
นักการภารโรง

นางสาวบุญมี  ใกล้บุผา
คนสวน

นางสาวกฤษณา  ปัญจวรรณ
คนสวน

 

นางสาวปภัสสร  การนา
แม่บ้าน

คิวอาร์โค้ด