ผู้บริหาร


นางสาววิไล  พังสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

รองผู้อำนวยการ


น.ส.กนิษฐา  เอี่ยมธรรม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี


น.ส.ธรรมสร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี


น.ส.นารีเนตร  สร้อยระย้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี

 


น.ส.พัณณิตา  จันทร์ดวง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี

 

 

คิวอาร์โค้ด