ผู้บริหาร


นายคมสรร   รสดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

รองผู้อำนวยการกิจกรรมแนะแนว

นางสาวจุติมา  แสงนาฝาย
ผู้ช่วยครู

นางสาวขวัญฤดี มีจั่นทอง
ผู้ช่วยครู

คิวอาร์โค้ด