ผู้บริหาร


นางสาววิไล  พังสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

รองผู้อำนวยการ


น.ส.สินีนาฎ  ขาวไม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว

 

 

น.ส.ขวัญฤดี  มีจั่นทอง
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
 
 

เพจประชาสัมพันธ์