ผู้บริหาร


นางสาววิไล  พังสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

รองผู้อำนวยการ


นายปรีชา  จันดีดา
ลูกจ้างประจำ


นายสมบูรณ์  มารวย
พนักงานจ้าง


นายพงษ์พิพัฒน์  จ่างอยู่
พนักงานจ้าง


น.ส.บุญมี  ใกล้บุผา
พนักงานจ้าง

 

 


น.ส.กฤษณา  ปัญจวรรณ
พนักงานจ้าง

คิวอาร์โค้ด