ผู้บริหาร


นางสาววิไล  พังสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

รองผู้อำนวยการ

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง  ระบบร่างกายมนุษย์ 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
โดยครูธีระ  ปฐมวงษ์

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD
โดยครูจุราภรณ์ ปฐมวงษ์

รายงานการสร้างและผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะกีตาร์เบื้องต้นโดยสื่อวีดิทัศน์ 
โดยครูวัลลภ  ชัยยะ

ผลการพัฒนาและการใช้ชุดฝึกทักษะ  เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดยครูนันทิยา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา    

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ของนักเรียน
โดยครูประไพวดี   ทศพันธ์

แบบฝึกทักษะการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
โดยครูสุพรรษา วุฒิยา

เพจประชาสัมพันธ์