ผู้บริหาร


นางสาววิไล  พังสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

รองผู้อำนวยการ


นายสิรวิชญ์  ธาดาบดินทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม


นางละออง  สุคลธา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางประภาพร  สิงห์แก้ว 
ครูชำนาญการพิเศษ


นางฐิติรัตน์  แก้วกูล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางกุลธิดา  ก้อนสูงเนิน
ครู คศ.1


นายภัคพล  ชนะวิชัย
ครู คศ.1


น.ส.วิภารัตน์  ถาวร
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย

คิวอาร์โค้ด