ผู้บริหาร


นายคมสรร   รสดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

รองผู้อำนวยการ


นางสาวสินีนาฎ  ขาวไม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

นางประภาพร  สิงห์แก้ว 
ครูชำนาญการพิเศษ

นางละออง  สุคลธา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางฐิติรัตน์  แก้วกูล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกุลธิดา  หงส์ผาแก้ว
ครูผู้ช่วย

นายภัคพล  ชนะวิชัย
ครูผู้ช่วย

นายสิรวิชญ์  ธาดาบดินทร์
ครูผู้ช่วย

นายธรณินทร์  มาขน
ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีโพธิ์
ผู้ช่วยครู

นางสาววิภารัตน์  ถาวร
ผู้ช่วยครู

คิวอาร์โค้ด