ผู้บริหาร


นางสาววิไล  พังสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

รองผู้อำนวยการ


นายศุภสิทธิ์  แดนกาไสย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางจุราภรณ์  ปฐมวงษ์
ครูเชี่ยวชาญ


นางสุทิศสา  เทียมเก่า
ครูชำนาญการพิเศษ


นางเยาวลักษณ์  เตียวตระกูล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางโสภา  เทียมครู
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.วีณา  เพชรจำนงค์
ครูชำนาญการ


นางกัญชุณี  ถาวรคุณ
ครู คศ.1


น.ส.อรญา  ประกอบกิจ
ครูผู้ช่วย


นายนันธวัช ปรางศรี
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย


น.ส.นฤมล  คชภูมิ
ครูอัตราจ้าง

 


น.ส.ภิรมย์รัตน์  เนินบก

ครูอัตราจ้าง

 

คิวอาร์โค้ด