ผู้บริหาร


นายคมสรร   รสดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

รองผู้อำนวยการ


นางโสภา  เทียมครู
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางจุราภรณ์  ปฐมวงษ์
ครูเชี่ยวชาญ

นางสุทิศสา  เทียมเก่า
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเยาวลักษณ์  เตียวตระกูล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายศุภสิทธิ์  แดนกาไสย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววีณา  เพชรจำนงค์
ครูชำนาญการ

นางสาวฉัตราพร  ขจรภพ
ครู

นางสาวนฤมล  คชภูมิ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวภิรมย์รัตน์  เนินบก
ครูอัตราจ้าง

นายนันทวัช  ปรางศรี
ครูอัตราจ้าง

Mr.Ross Jame Boyd
ครูต่างชาติ

 

Miss Andrea Gomila Notivoli
ครูต่างชาติ

คิวอาร์โค้ด