ผู้บริหาร


นางสาววิไล  พังสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

รองผู้อำนวยการ


นายธีระ  ปฐมวงษ์
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

 ครูวิทยาศาสตร์ 

 


นางเขมพัตถ์  วรธงไชย
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.อรุณี  นึกงาม
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.สมควร  แม่งเหล็ก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวประไพวดี  ทศพันธ์
ครูชำนาญการ

นายอานนท์  โกมลพันธ์
ครู คศ.1

น.ส.ศุภลักษณ์  แดนกาไสย
ครู คศ.1


นายเกียรติศักดิ์  ประสานพันธุ์
ครู คศ.1


นายชาตรี  ทศราช
ครู คศ.1


น.ส.นิภาพร  จะชานรัมย์
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย


นายกฤษดา  ภูบรรสุข
ครูอัตราจ้าง

 

 

 


น.ส.สุชาดา  เจริญภูมี
ครูอัตราจ้าง

 

 ครูคอมพิวเตอร์ 

 

 

 


น.ส.ศริญญา  วิบูลย์เพ็ง
ครูชำนาญการพิเศษ

 


นายวรพล  ปาลเรือง
ครู คศ.1


นางวิจิตรา  กาสี
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย


น.ส.ฉัตรแก้ว  เอี่ยมน้อย
ครูอัตราจ้าง

เพจประชาสัมพันธ์