ผู้บริหาร


นายคมสรร   รสดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

รองผู้อำนวยการ


นางเขมพัตถ์  วรธงไชย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธีระ  ปฐมวงษ์
ครูเชี่ยวชาญ

นางสาวอรุณี  นึกงาม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางแววดาว  แสนศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศริญญา  วิบูลย์เพ็ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสมควร  แม่งเหล็ก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวประไพวดี  ทศพันธ์
ครูชำนาญการ

นายอานนท์  โกมลพันธ์
ครู

นางวราลักษณ์  ปักเคยะกา
ครู

นางสาวเสาวณีย์  บุญศรีนาค
ครู

นางสาวศุภลักษณ์  เลาศรี
ครู

นายวรพล  ปาลเรือง
ครู

นายเกียรติศักดิ์  ประสานพันธุ์
ครูผู้ช่วย

นางวิจิตรา  กาสี
ผู้ช่วยครู

นายชลทิตย์  ใหญ่กระโทก
ผู้ช่วยครู

นางสาวณัจฉรียา  ใฮงาม
ผู้ช่วยครู

คิวอาร์โค้ด