ผู้บริหาร


นายคมสรร   รสดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ


นางสุพรรณ  สีหล้า
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวดวิทยาศาสตร์


นางสาวอรุณี  นึกงาม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธีระ  ปฐมวงษ์
ครูเชี่ยวชาญ

นางเขมพัตถ์ วรธงไชย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวประไพวดี  ทศพันธ์
ครูชำนาญการ

นางสาวสมควร  แม่งเหล็ก
ครูชำนาญการ

 
นายอานนท์   โกมลพันธ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวศุภลักษณ์  เลาศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาววราลักษณ์  ชาวดง
ครูผู้ช่วย

นางสาวเสาวณีย์  บุญศรีนาค
ครูผู้ช่วย

นางสาวเต็มพร  ปัทธะนา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุธิดา  ประทุมกุล
ครูอัตราจ้าง
 

หมวดเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)

 
นางแววดาว  แสนศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศริญญา  คมคาย 
ครูชำนาญการพิเศษ 

นางทิพวรรณ์  พรหมมา 
ครูชำนาญการ
 
นางวิจิตรา  กาสี 
ผู้ช่วยครู

นายวรพล  ปาลเรือง
ครูผู้ช่วย
 

คิวอาร์โค้ด