ผู้บริหาร


นายคมสรร   รสดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

รองผู้อำนวยการ


นายสถิตย์ สิงห์แก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสุมิตร บุญครุฑ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนราวิชญ์  จำปาสาร
ครู

นายสิบปภาส สมบัติคำ
ผู้ช่วยครู

คิวอาร์โค้ด