ผู้บริหาร


นางสาววิไล  พังสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

รองผู้อำนวยการ


นายสถิตย์ สิงห์แก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นายสุมิตร บุญครุฑ
ครูชำนาญการพิเศษ


นายนราวิชญ์  จำปาสาร
ครู คศ.1


นายสิบปภาส สมบัติคำ
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย

เพจประชาสัมพันธ์