ผู้บริหาร


นายคมสรร   รสดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ


นายสถิตย์ สิงห์แก้ว
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสุมิตร บุญครุฑ
ครูชำนาญการ

นายนราวิชญ์  จำปาสาร
ครูผู้ช่วย
นายสิบปภาส สมบัติคำ
ผู้ช่วยครู

นางสาวจุตืมา  แสงนาฝาย
ผู้ช่วยครู

นางสาวปทิตตา  สุขเกษม
ผู้ช่วยครู
 

คิวอาร์โค้ด