ผู้บริหาร


นายคมสรร   รสดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

รองผู้อำนวยการ


นายคมสรร  รสดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

นายพรชัย แก้วคำดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
และกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

นายชยพล มีชัย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

 

นายนายสุธวัช  ศรีอินทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชำนาญการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

 

คิวอาร์โค้ด