ผู้บริหาร


นายคมสรร   รสดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

รองผู้อำนวยการ


นายคมสรร  รสดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

นายชยพล มีชัย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารงานวิชการและงบประมาณ

 

 
 

นายพิเชษฐ์ ส่งสุข
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและงานบุคคล

 

 

คิวอาร์โค้ด