ผู้บริหาร


นางสาววิไล  พังสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

รองผู้อำนวยการ


นางสาววิไล  พังสอาด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชำนาญการพิเศษ

 

 

นายกฤษฎา  สกุลวิโรจน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เชี่ยวชาญ
 
 

คิวอาร์โค้ด