ผู้บริหาร


นางสาววิไล  พังสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

รองผู้อำนวยการ


นางสาวนุสรา  นาชัยสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


นางทวี  เจริญพร
ครูชำนาญการพิเศษ

 


นายพงศ์ปรเมศวร์  สุทธิธรรม
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย

คิวอาร์โค้ด