ผู้บริหาร


นางสาววิไล  พังสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

รองผู้อำนวยการ

นางกนกลดา  ทองแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นายประมวล  นาสมรูป
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.วรกาญจน์ วงษ์ไพบูลย์
ครูอัตราจ้าง


น.ส.กัญญารัตน์  ปักเคยะกา
ครูอัตราจ้าง


น.ส.ภัทรชรินธรณ์  ตันนารัตน์
ครูอัตราจ้าง

 


น.ส.โสรญา  เชียงเดิม
ครูอัตราจ้า

คิวอาร์โค้ด