ผู้บริหาร


นายคมสรร   รสดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

รองผู้อำนวยการ


นางกนกลดา  ทองแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวิทยาภรณ์  สุดชา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายประมวล  นาสมรูป
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชุติมา เนียมพลกรัง
ผู้ช่วยครู

นางสาวเมริษา  เมฆวัน
ผู้ช่วยครู

 

นางสาววรกาญจน์ 
วงษ์ไพบูลย์
ครูอัตราจ้าง

คิวอาร์โค้ด