ผู้บริหาร


นางสาววิไล  พังสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

รองผู้อำนวยการ

          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 560 หมู่ 9 เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี
ถนนฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา ตำบลหนองกี่ 
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110 โทรศัพท์ 0-3745-5058 โทรสาร0-3745-5059

          จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

         ด้วยนายอุดม ชาติยานนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทซันโยยูนิเวอร์แซล อิเล็คทริค จำกัด(มหาชน)
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ซึ่งมองการณ์ไกลในด้านการจัดการศึกษา
จึงเสนอให้บริษัทเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี บริจาคที่ดินในเขตอุตสาหกรรม จำนวน 30 ไร่ เพื่อจัดสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยระบุให้เป็นสาขาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ดังนั้นนายเผดิม สุวรรณโพธิ์
ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมแกล้า ในขณะนั้นจึงได้ประสานงานไปยังกรมสามัญศึกษา
เพื่อขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนสาขา ได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือเรื่องการให้ข้อมูลด้านต่างๆ จาก
นายเกรียงศักดิ์ กำเนิดเหมาะ  ผู้อำนวยโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า และนายสนั่น บุญครุฑ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สามัญศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 
          วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2537 กรมสามัญศึกษา ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนเตรียม-อุดมศึกษาน้อมเกล้า โดยมีนางสาวอัปษร ปานประเสริฐ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เป็นผู้ดูแลโรงเรียนสาขา เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 144 คน 
ใช้อาคารพานิชย์ของบริษัทเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรีจำกัด เป็นอาคารเรียนชั่วคราวมีครูที่ช่วยปฏิบัติการ 2 คนคือ
นางสุมาลี ศิลวัตร อาจารย์ 2 ระดับ 6 
จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายธุรการและบริการ
และนางสาวสุขเกษม ทักษิณสัมพันธ์ อาจารย์ 2 ระดับ 6 จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายวิชาการและปกครอง

          วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2538 กรมสามัญศึกษาประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส่วนกลางมีชื่อว่า“โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี” มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้องเรียน นักเรียน จำนวน 144 คน
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2538 

           คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส
นำคณะผู้บริหาร บริษัทเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด
พร้อมด้วยนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า-
และคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อน้อมเกล้าฯถวายโฉนดที่ดิน จำนวน 30 ไร่ เพื่อให้เป็นที่ดินสร้างโรงเรียน 
ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช-กุมารีเสด็จแทนพระองค์ทรงรับโฉนดที่ดิน ดังกล่าว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี ได้ถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2551
          ในปีการศึกษา 2553 มี นักเรียน 38 ห้องเรียนจำนวนนักเรียนทั้ง 1,337 คนผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งจำนวน 2 คน และแต่งตั้งให้ครูรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ จำนวน 2 คน ครูผู้สอนที่เป็นข้าราชการ จำนวน 44 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 3 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 คน ครูชาวต่างชาติจำนวน 2 คน
ผู้บริหารคนปัจจุบันคือ นายคมสรร รสดี

เพจประชาสัมพันธ์