ผู้บริหาร


นางสาววิไล  พังสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

รองผู้อำนวยการ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี
สถิติจำนวนนักเรียนและครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2567
ระดับชั้น/ห้อง จำนวนนักเรียน ชื่อครูที่ปรึกษา
ชาย หญิง รวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 15 29 44 นางสาวนันทิยา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นายสุทธิศักดิ์ ชาคม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 14 30 44 นางจุราภรณ์ ปฐมวงษ์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 19 26 45 นายธีระ ปฐมวงษ์ นางสาวพรรณพษา ห่อมกระโทก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 22 23 45 นางโสภา เทียมครู นายระพีพัฒน์ ย่อมกระโทก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 20 25 45 นายชาตรี เทศราช นางสาวฉัตรแก้ว เอี่ยมน้อย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 32 13 45 นางสาวนุสรา นาชัยสิทธิ์ นายศิริพงษ์ ทองม้วน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 31 14 45 นายวรพล ปาลเรือง นางสาวศุภลักษณ์ แดนกาไสย
รวม 153 160 313  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 14 30 44 นางกุลธิดา ก้อนสูงเนิน นางฐิติรัตน์ แก้วกูล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 20 25 45 นางสาวพิศมัย ยลถวิล นางสาวภาวิกา เดชกิจ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 15 28 43 นางสาวสมควร แม่งเหล็ก นางสาวภัทรชรินทร์ ต้นนารัตน์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 25 20 45 นางสาวสินีนาฎ ขาวไม นางสาววรกาญจน์ วงษไพบูลย์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 23 22 45 นายสุมิตร บุญครุฑ นางวิจิตรา กาสี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 23 22 45 นางบรรณสรณ์ ชัชวาลย์ นายภัคพล ชนะวิชัย
รวม 120 147 267  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 17 27 44 นางสายชล แสงมงคล นายพงศ์ปรเมศวร์ สุทธิธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 16 29 45 นางสาววีณา เพชรจำนงค์ นางสาวบุษบา วุฒิสว่าง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 19 24 43 นายตุลยชล จันทวงศ์ นางสาววิภารัตน์ ถาวร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 18 25 43 นายประมวล นาสมรูป นางสาวภิรมย์รัตน์ เนินบก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 18 22 40 นายนราวิชญ์ จำปาสาร นายกฤษดา ภูบรรสุข
รวม 88 127 215  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 9 33 42 นางสาวประไพวดี ทศพันธ์ นายธนกร มหาราช
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 13 30 43 นายอานนท์ โกมลพันธ์ นางสาวโสรญา เชียงเดิม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 13 30 43 นางเขมพัตถ์ วรธงไชย นายสิรวิชญ์ ธาดาบดินทร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 16 26 42 นางศิวพร เครือแจ้ง นายนันธวัช ปรางศรี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 24 19 43 นายชัยยุทธ์ เครือแจ้ง นางสาวขวัญฤดี มีจั่นทอง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 18 25 43 นางกัญชุณี ถาวรคุณ นางสาวมุกวลี นามเพิ่มทรัพย์
รวม 93 163 256  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 8 36 44 นางสาวสุพรรษา วุฒิยา นายเกียรติศักดิ์ ประสานพันธุ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 4 39 43 นางอำพันธ์ พูลสวัสดิ์ นางสาวพัฒจิรา จันทะวัน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 9 32 41 นางสาวอรุณี นึกงาม นางปิยะนรินทร์ วงศ์สุรศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 18 17 35 นางกนกลดา ทองแก้ว นางสาวศิริวรรณ หอมดอกไม้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 26 9 35 นายสถิตย์ สิงห์แก้ว นางประภาพร สิงห์แก้ว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 8 34 42 นางสุทิศสา เทียมเก่า นางสาวนฤมล คชภูมิ
รวม 73 167 240  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 17 30 47 นางละออง สุคลธา นางสาวสุชาดา เจริญภูมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 13 33 46 นายศุภสิทธิ์ แดนกาไสย นางสาวนิภาพร จะชานรัมย์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 18 27 45 นางสาวศริญญา วิบูลย์เพ็ง นายสิปปภาส สมบัติคำ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 27 20 47 นางทวี เจริญพร นายวัลลภ ชัยยะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 15 32 47 นางเยาวลักษณ์ เตียวตระกูล นางสาวอรญา ประกอบกิจ
รวม 90 142 232  
รวมทั้งสิ้น 617 906 1523 ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567

เพจประชาสัมพันธ์