ผู้บริหาร


นางสาววิไล  พังสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

รองผู้อำนวยการ

 

นายพรชัย  แก้วคำดี
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


พระบัญญัติ จนฺทว์โส
ผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่


นายชัยฤทธิ์  อุดมเทวกุล (สท.หนู)
กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนผู้ปกครอง


พระนิพล  รตนญาโณ
ผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่


นางสาวนันทิยา  ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา
กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนครู


นายปิยะณัฐ  ดีอ่อง (ผู้ใหญ่บาส)
กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรชุมชน


นายมนตรี  ดีคง (สจ.)
กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


นายกบินทร์  สุศิวะ (สจ.) 
กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนศิษย์เก่า


นายเชาวฤทธิ์  โคละทัต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายคมสรร  รสดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายวิทยา  คำลือ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายกำพล  พรมภักดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


พ.ต.อ.ทรงศักดิ์  ชัยรักษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 


นายภาคภูมิ  ภาคสุโพธิ์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาววิไล  พังสอาด
(ผู้อำนวยการโรงเรียน)
กรรมการและเลขานุการ

เพจประชาสัมพันธ์