ผู้บริหาร


นายคมสรร   รสดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

รองผู้อำนวยการ


นางปิยะนรินทร์  วงศ์สุรศิลป์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวนันทิยา  ปาลกะวงศ์
ณ อยุธยา

ครูชำนาญการพิเศษ

นายชัยยุทธ์  เครือแจ้ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสายชล  แสงมงคล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิวพร  เครือแจ้ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุพรรษา  วุฒิยา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอำพันธ์  พูลสวัสดิ์ 
ครูชำนาญการพิเศษ

นางบรรณสรณ์  ชัชวาลย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเกศรารัตน์  ชุ่มศรีศิลป์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวภาวิกา  เดชกิจ
ครูอัตราจ้าง

คิวอาร์โค้ด