ผู้บริหาร


นางสาววิไล  พังสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

รองผู้อำนวยการนางบรรณสรณ์  ชัชวาลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


น.ส. นันทิยา  ปาลกะวงศ์ 
ณ อยุธยา

ครูชำนาญการพิเศษ


นายชัยยุทธ์  เครือแจ้ง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสายชล  แสงมงคล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางศิวพร  เครือแจ้ง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวสุพรรษา  วุฒิยา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอำพันธ์  พูลสวัสดิ์ 
ครูชำนาญการพิเศษ


นางปิยะนรินทร์  วงศ์สุรศิลป์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายตุลยชน  จันทวงศ์
ครูผู้ช่วย


นางสาวภาวิกา  เดชกิจ
ครูอัตราจ้าง

คิวอาร์โค้ด