แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณต้องการให้โรงเรียนพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ปรับปรุงโรงอาหาร
ปรับปรุงอาคารเรียน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/05/2012
ปรับปรุง 19/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 220904
Page Views 332722
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพรรษา วุฒิยา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2556,15:15  อ่าน 4744 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
รายละเอียดผลงาน

แบบฝึกทักษะเล่มนี้ ได้จัดเนื้อหาไว้เป็นลำดับขั้นตอนเพื่อโดยเริ่มจากเนื้อหาที่ง่ายไปหาเนื้อหาที่ยาก  นักเรียนสามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้  ด้วยตนเอง  การใช้แบบฝึกทักษะ  ควรปฏิบัติ    ตามกฎ  กติกาในการใช้อย่างเคร่งครัด  ซึ่งข้อปฏิบัติของการใช้แบบฝึกทักษะมีดังนี้

                                   1.  ก่อนเรียนให้นักเรียนนั่งตามกลุ่มที่กำหนด  และเลือกประธานเพื่อเป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรม  เลขานุการเพื่อบันทึกข้อมูลในการปฏิบัติกิจกรรม

                                   2.  นักเรียนต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ทำงานเป็นกลุ่ม

                                   3.  นักเรียนอ่านคำชี้แจง  วิธีการ  กฎ  กติกา ในการใช้แบบฝึกทักษะให้ละเอียด 

                                   4.  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามลำดับขั้นตอนของแบบฝึกทักษะ

                                   5.  แบบฝึกทักษะประกอบด้วย

                     5.1  ใบความรู้     

                                                5.2  แบบฝึกทักษะ

                                                5.3  แบบทดสอบหลังเรียน              

                                                5.4  เฉลยแบบฝึกทักษะ

                                                5.5  เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

                                   6.  นักเรียนเริ่มศึกษาเนื้อหาและปฏิบัติกิจกรรมตามที่กำหนดไว้  ทีละกิจกรรมโดยนักเรียนจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง  จะต้องไม่เปิดดูเฉลยก่อน  เมื่อตอบหรือทำกิจกรรมเสร็จแล้ว  จึงเปิดดูเฉลยเพื่อตรวจดูคำตอบของนักเรียนว่าถูกต้องหรือไม่  ถ้าไม่ถูกต้องให้นักเรียนศึกษาเนื้อหา

ใหม่อีกครั้ง  หรือหลายครั้งก็ได้  จนเข้าใจ  แล้วลองตอบคำถามใหม่

                                   7.  เมื่อนักเรียนทำแบบฝึกทักษะเรียบร้อยแล้ว  ให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน          ด้วยความสามารถของตนเองไม่อนุญาตให้ช่วยเหลือกัน  เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

                                   8.  หลังจากอ่าน  กฎ  กติกาข้างบนนี้แล้ว  ขอให้นักเรียนตั้งใจ  มีสมาธิ  และมี

ความซื่อสัตย์ในการใช้แบบฝึกทักษะ  ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อความสำเร็จในการเรียนรู้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.47 MB
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2556,15:15   อ่าน 4744 ครั้ง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี   เลขที่ 560 หมู่ 9 ตำบลหนองกี่   
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ 0-3745-5059 โทรสาร0-3745-5058 ต่อ 12  Email:thanapat_bcnu@hotmail.com