นักเรียนที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2565
ทางโรงเรียนขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูลผ่าน คิวอาร์โค้ด (QR-CODE) เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการรับสมัครเรียน ดังนี้
    1. กรณีที่ผู้สมัครยังไม่มีใบสมัคร สามารถกรอกข้อมูลโดยการสแกนผ่านคิวอาร์โค้ด (QR-CODE)
และให้ใส่ตัวเลข 999 ในช่องเลขที่ใบสมัคร และสามารถมาติดต่อรับใบสมัครได้ในภายหลัง
    2. กรณีที่ผู้สมัครมีใบสมัครแล้ว สามารถกรอกข้อมูลโดยการสแกนผ่านคิวอาร์โค้ด (QR-CODE)
และให้ใส่เลขที่ใบสมัคร (ตัวเลข 3 หลักที่โรงเรียนกำหนดให้ ซึ่งอยู่ด้านบนของใบสมัคร)
    3. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกรายการและส่งใบสมัครภายในวันที่ 13 มีนาคม 2565
    4. ให้ผู้สมัครมายื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 9- 13 มีนาคม 2565 เท่านั้น