ขอให้นักเรียนชั้น ม.4 แจ้งความประสงค์ สมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร
ไปสมัครและรายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น.
(ขอให้ไปก่อนเวลา 30 นาที ) ณ ค่ายจักรพงษ์ จ.ปราจีนบุรี
โดยมีรายละเอียด ดังนี้