นายคมสรร  รสดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

นายชยพล มีชัย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารงานวิชการและงบประมาณ

 

 
 

นายพิเชษฐ์ ส่งสุข
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและงานบุคคล