ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนชั้น ม.ปลาย ที่จะได้รับวัคซีน เข็มที่ 2
ในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี
ขอให้นักเรียนนำเอกสารดังต่อไปนี้ ไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับลงทะเบียนอีกครั้ง
1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
2. เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียนฉีดวัคซีน
3. บัตรนัดหมายรับวัคซีน ครั้งที่ 2
** สำหรับนักเรียนชั้น ม.ต้น ขอให้ฟังข่าวสารจากครูที่ปรึกษา เพื่อป้องกันความสับสนของข้อมูลข่าวสาร**
***ขอบคุณครับ***