เอกสารที่ใช้ในโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษาในช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (เงินช่วยเหลือ 2,000 บาท)
ถ่ายเอกสารพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา 1 แผ่น
อยู่ในแผ่นเดี่ยวกันประกอบด้วย
1.สำเนาสมุด บ/ช เงินฝากธนาคาร (ผู้รับเงิน)
2.สำเนาบัตร ปชช. ของนักเรียน
3.สำเนาบัตร ปชช.ของผู้ปกครอง ตามฟอร์มนี้