ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองและนักเรียน
1. โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ให้กับนักเรียน
ระดับ ชั้น ม .2 ม.3 ม.5 ม.6 เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
เป็นต้นไป จึงขอแจ้งให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการเรียนออนไลน์
โดยโรงเรียนจะส่ง QR-CODE เพื่อให้นักเรียนเข้าไลน์กลุ่มกับครูผู้สอน
ของแต่ละระดับชั้น อีกครั้ง
2. โรงเรียนจะเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 (เปิดเรียนพร้อมกันทุกระดับชั้น)