มอบเกียรติบัตร นักเรียนร่วมแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
ณ โรงเรียนวัดใหม่กรงทองและนักเรียนปฏิบัติหน้าที่ดูแลกิจกรรมส่งเสริมออมทรัพย์
ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน มอบให้ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563