โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน
กิจกรรมเดินทางไกลและทดสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563