นางสาวนุสรา  นาชัยสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางทวี  เจริญพร
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายพงศ์ปรเมศวร์  สุทธิธรรม
ผู้ช่วยครู