โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน
กิจรรมเดินทางไกลและอยู่พักแรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ณ ค่ายลูกเสือนครนายกบ้านกลางเขาแคมป์ & รีสอร์ท ระหว่าง วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2563