กิจกรรมรอบรั้วฟ้าชมพู

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ หล่อเทียน และถวายเทียนจำนำพรรษา ประปีการศึกษา 2562

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ หล่อเทียน และถวายเทียนจำนำพรรษา ประปีการศึกษา 2562 
จัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม วันที่ 5 กรกฎาคม 2562