กิจกรรมรอบรั้วฟ้าชมพู

English Camp 2019

โครงการ English Camp 2019 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ณ สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2562