กิจกรรมรอบรั้วฟ้าชมพู

โครงการบูรณาการสะเต็ม ปี พ.ศ.2562 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็ม ปี พ.ศ.2562
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562