พุทธมามกะและพิธีหล่อเทียน

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีหล่อเทียนจำพรรษา วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

Album info

Language preference